Trade union of Latvian Interior employees «Taisnīgu attieksmi cītīgā darbā ar godu pret visiem un ikkatru!»
     Facebook Twitter Skype Draugiem E-pasts

Jaunumi

LIDA viedoklis paliek nemainīgs!

09.09.2016. notika LIDA tikšanās ar VRs Latgales reģiona vadību par dienesta pienākumu izpildi, noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika un ar to saistīto kompensāciju.

Aktuālākā informācija - Robežsardzes vadība tuvākajā laikā pieņems lēmumus par katru amatpersonu atsevišķi (gan par LIDA biedriem, gan par tiem, kuri nav vēl iestājušies LIDA ) kurā tiks norādīts piešķiramo brīvdienu skaits. Tie, kas vēlēsies saņemt kompensāciju naudā, varēs lēmumu pārsūdzēt.Biedriem, kas vēlēsies izmantot šo iespēju, LIDA palīdzēs sagatavot šo sūdzību.

LIDA viedoklis paliek nemainīgs - nostrādātās virsstundas jākompensē naudā! 

LIDA un VRs sadarbība!

Valsts robežsardzes priekšnieks N.Garbars pauž pārliecību par arī turpmāku konstruktīvu sadarbību un demokrātisku instrumentu izmantošanu sadarbībā ar Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrību, tādejādi paaugstinot darba efektivitāti un veicinot darbinieku lojalitāti.

27.07.2016. VRs vēstule Nr.23.1-3/2235Lejupielādēt attēlus

LATVIJAS ROBEŽSARGU SALIDOJUMS - PIESAKIES!

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība aicina ikvienu savu LIDA Biedru - robežsargu ar savu ģimeni uz Latvijas robežsargu salidojumu š.g. 26.augustā «Burtniekos», Viļušos, Naujenes pagastā, Daugavpilis novadā(brīvdienu mājas "Pie draugiem"),

NODROŠINĀJUMA NODAĻAS VECĀKAIS SPECIĀLISTS

Valsts policijas koledža

aicina pievienoties savam kolektīvam

Nodrošinājuma nodaļā vecāko speciālistu

(profesiju klasifikatora kods – 432102)

(uz darba līguma pamata)

PAZIŅOJUMS par darba samaksas pārrēķinu!

Ar 2016. gada 16. jūnija spriedumu Latvijas Republikas Augstākā tiesa atstājusi negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2015. gada 12. jūnija spriedumu lietā Nr.A420535212, ar kuru apmierināta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta bijušās amatpersonas pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par darba samaksas pārrēķinu par pēdējiem diviem gadiem no iesnieguma iesniegšanas brīža. (Administratīvās apgabaltiesas spriedumu var apskatīt šeit: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/lv/nolemumi, ievadot lietas numuru A420535212 sadaļā: Atlasīt pēc lietas numura).

LIDA vēstis

Uzsākts darbs pie Robežsardzes likumprojekta!

Saistībā ar LIDA lūgumu veikt grozījumus Robežsardzes likumā, svītrojot vārdus "apvienoties arodbiedrībās",kā to paredz Satversmes tiesas 2014.gada 23.aprīļa spriedums, arodbiedrība ir saņēmusi 27.07.2016. IeM vēstuli Nr. 1-63/377/382-jur.Lejupielādēt attēlus

Vai pārbaudes VRs atbilst normatīviem aktiem?

LIDA ierosinājusi Iekšlietu ministrijai veikt pārbaudi, vai Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes 26.04.2016. pavēle Nr.172 un pirms tam organizētās un veiktās pārbaudes atbilst normatīvo aktu prasībām, vai netika pārsniegtas amatpersonas pilnvaras, organizējot un veicot pārbaudi, un izvērtēt:

1) vai ir pieļaujams aizliegt amatpersonai izmantot sakaru līdzekļus dienesta pienākumu veikšanas laikā, lai informētu dežurantu par ārkārtas notikumu un vai ir pieļaujams amatpersonas dienesta pienākumu veikšanas laikā organizēt un veikt amatpersonas zināšanu pārbaudi;

2) vai ir nepieciešams posteņus aprīkot ar trauksmes pogām.

Tiesībsargam par darba laiku VRs

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) saņēma no Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes arodbiedrības biedriem un citiem robežsardzes darbiniekiem sūdzības, ka kopš 2016.gada 1.maija esot mainīts darba grafiks.

Tādējādi robežsardzes darbiniekiem izveidojās vesela virkne problēmu, kas ietekmē darbiniekus gan fiziski, gan materiāli, gan morāli.

Līdz ar to LIDA ir sagatavojusi un nosūtījusi  LR tiesībsargam vēstuli par darba laiku, kas sākas nakts stundā plkst.4.10 Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes amatpersonām.

LIDA PALĪDZ SAVIEM BIEDRIEM!

 

Ar 2016. gada 2. jūnija Administratīvās rajona tiesas Rēzeknē spriedumu, atcelts Valsts robežsardzes lēmums, par kuru pēc Arodbiedrības biedra pieteikuma ierosināta lieta tiesā.

Ar Valsts robežsardzes lēmumu arodbiedrības biedram tika piemērots disciplinārsods – piezīme.

Disciplinārsods piemērots par situāciju, kurā arodbiedrības biedram tika pavēlēts noskaidrot un izvērtēt faktus par citas Valsts robežsardzes amatpersonas rīcību. Arodbiedrības biedrs nekonstatēja disciplinārpārkāpumu kolēģa darbībā, kam nepiekrita Iestāde, līdz ar ko, tika ierosināta disciplinārlieta pret pašu pieteicēju.

Tiesa atcēla Iestādes lēmumu, norādot, ka tas, ka pieteicējs nav konstatējis disciplinārpārkāpumu citas amatpersonas darbībā, nenozīmē, ka tādejādi viņš pats ir pieļāvis disciplinārpārkāpumu, bijis bezatbildīgs un pavirši pildījis dienesta pienākumus, kā to norāda Iestāde.

Tiesa konstatēja, ka pieteicējs pirms atzinuma sniegšanas veicis visas nepieciešamās dienesta pārbaudes darbības, līdz ar to, ir izpildījis Valsts robežsardzes struktūrvienības pavēli.

Tiesas ieskatā, nav pieļaujama situācija, kad jebkuru dienesta pārbaudes veicēju, kurš dienesta pārbaudes rezultātā nekonstatē pārbaudāmā ierēdņa disciplinārpārkāpumu, būtu jāsauc pie disciplināratbildības, tas būtu pretrunā ar dienesta pārbaudes veikšanas mērķi – noskaidrot visus tiesiska un lietderīga lēmuma pieņemšanai nepieciešamos faktiskos un tiesiskos apstākļus.

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība sniedza juridisku atbalstu savam arodbiedrības biedram, palīdzot veikt procesuālas darbības un pārstāvot biedru tiesā!Lejupielādēt attēlus

Korekcijas fiziskās sagatavotības prasībās

Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība ir saņēmusi vairākus biedru iebildumus par izvirzītajām fiziskās sagatavotības prasībām, konkrēti runa ir par ķermeņa augšdaļas pacelšanu un nolaišanu.

Pamatojoties uz augstāk minēto, arodbiedrība ir nosūtījusi IeM Veselības un sporta centram vēstuli ar lūgumu veikt pasākumus, lai precizētu fiziskās sagatavotības prasības.

PAPILDINĀTS: LR IeM Vadības uzdevums par vienotas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm fiziskās sagatavotības pārbaužu metodiku.

PAPILDINĀTS: IeM VSC 15.06.2016. vēstule Nr.28/3-8/740.

LIDA vīzija

          

LIDA mērķi